گفت: تشنه ام، قم فانذر

سکوت کردم

در خیال

به موهایش دست کشیدم

با لب های بسته خواندم

ثم دنا فتدلی

فکاب قاب قوسین او ادنی

فاوحی الی عبده ما اوحی

ما کذب الفواد ما رای

...

/ 0 نظر / 39 بازدید